Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.albumovo.sk (znenie k 22.5.2018)

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 1. 1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.albumovo.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ako aj ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.albumovo.sk a príslušnými právnymi predpismi.
 2. 2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44 Tvrdošín, IČO 45 655 421, DIČ: 20 23 077 067, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro číslo vložky 53286/L., e-mail: info@albumovo.sk, telefonický kontakt: 0944 247 111 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „CALLYPSO“ alebo „spoločnosť CALLYPSO“).
 3. 3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor výkonu dozoru, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

 

Článok 2

Postup pri objednávaní

Objednávať tovar je možné priamo prostredníctvom internetového obchodu www.albumovo.sk alebo telefonicky, na telefónnom čísle 0944 247 111 alebo 0949 572 005, v pracovných dňoch v čase od 08.30 do 17.00.

 • 1 Zákazník si môže cez e-shop www.albumovo.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA".
 • 2 Po stlačení tlačidla " PRIDAŤ DO KOŠÍKA " sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou. Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť CALLYPSO registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v CALLYPSO hlásiť na www.albumovo.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť CALLYPSO odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.albumovo.sk pod menom príslušného zákazníka.
 • 3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch , a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj spracovanie individuálneho grafického návrhu tovaru (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, príp. spracovania grafického návrhu. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme CALLYPSO, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.albumovo.sk, v týchto Obchodných podmienkach.
 • 4 E-shop www.albumovo.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.
 • 5 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.albumovo.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 22.5.2018.

 

Článok 3

Platobné podmienky

3.1 Sme platiteľmi DPH. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Za tovar môže zákazník zaplatiť vopred alebo dobierkou.

V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník rôzne možnosti úhrady: manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Slovenskej sporiteľni.

Pri úhrade prosíme použiť nasledovné údaje:

Číslo bankového účtu: SK88 0900 0000 0051 4212 1679 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Variabilný symbol: číslo vašej objednávky, vygenerované systémom po jej odoslaní

Popis platby: uveďte prosím vaše meno a priezvisko

Podklady k úhrade pri realizácii bankového prevodu zo zahraničia:

IBAN: SK88 0900 0000 0051 4212 1679
SWIFT kod: GIBASKBX

Ak bola zvolená forma úhrady vopred, tovar bude zákazníkovi odoslaný až po prijatí platby na bankový účet.

Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. ). Potvrdenku o zaplatení tovaru vydá zákazníkovi ním zvolený prepravca.

V prípade objednávky tovaru, ktorý je vyrábaný priamo na objednávku zákazníka (pričom pri predmetnom tovare je uvedené, že ide o tovar na objednávku), si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka uhradenie časti alebo plnej ceny objednaného tovaru vopred.

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 • 1 Spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť CALLYPSO nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 6 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré CALLYPSO nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.
 • 2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti CALLYPSO, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti CALLYPSO a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa CALLYPSO a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní, resp. tovar označený v popise „na objednávku“, do 2-4 týždňov odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti CALLYPSO alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.
 • 3 Spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak cena objednávky je nižšia ako 40 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (podľa vybraného spôsobu dopravy a platby). Ak cena tovaru uvedená v objednávke je najmenej 40 €, spoločnosť CALLYPSO dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej republike). Ak si však zákazník aspoň 5 dní vopred avizovanú zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť CALLYPSO včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

 

 • 4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle predávajúceho CALLYPSO, za tovar zaplatí zákazník vopred, bankovým prevodom. Prepravné náklady pri osobnom prevzatí tovaru nie sú účtované bez ohľadu na sumu objednávky. Po pripísaní úhrady ceny na účet spoločnosti CALLYPSO bude predávajúci zákazníka kontaktovať a dohodne sa s ním na termíne osobného prevzatia tovaru.
 • 5 Spoločnosť CALLYPSO ponúka zákazníkovi nasledovné spôsoby dodania tovaru:

1) kuriérska spoločnosť GLS Slovensko

2) osobný odber tovaru

Čas dodania tovaru pri odoslaní kuriérskou spoločnosťou GLS Slovensko je zvyčajne nasledujúci pracovný deň odo dňa odoslania.

4.6  Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom procese, kde si zákazník môže vybrať taký spôsob prepravy a platby, ktorý mu najviac vyhovuje.
Výška prepravných nákladov je nasledovná (ceny sú vrátane DPH) :

 • doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (platba na dobierku) ................................................ 4,90 Eur
 • doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS (platba vopred, bankovým prevodom) ...... ............. 3,90 Eur

PRI OBJEDNÁVKE NAD 40 Eur JE PREPRAVA ZDARMA!*

*O spôsobe odoslania tovaru pri objednávke nad 40 Eur rozhoduje Predávajúci v závislosti od hmotnosti zásielky.

V prípade, že si zákazník zvolí spôsob odoslania tovaru Slovenskou poštou, no jeho zásielka je hmotnostne ťažšia, vyhradzuje si spoločnosť CALLYPSO právo doručiť mu tovar kuriérskou spoločnosťou GLS Slovensko, pričom dodatočné poštové náklady nebudú zarátané a zákazníkovi budú účtované len také prepravné náklady, aké si vybral pri objednávacom procese.

 

Článok 5

Storno objednávky zo strany zákazníka

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.albumovo.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

 

Zákazník má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať písomne alebo formou e-mailu.

 

V prípade stornovania objednávky „tovaru na objednávku“ je zákazník povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zabezpečením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
V prípade, že kupujúci tovar nepreberie na pošte alebo od prepravcu, napriek tomu, že nedošlo k zrušeniu objednávky zo strany kupujúceho ani predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady, vynaložené na odoslanie tovaru a jeho spätné vrátenie prepravcom. Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť meno kupujúceho na Čiernej listine, zverejnenej výhradne v internetovom obchode www.albumovo.sk.

 

Storno objednávky zo strany CALLYPSO

Spoločnosť CALLYPSO si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť CALLYPSO bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti CALLYPSO a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

 • 1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 • 2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@albumovo.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, resp. zákazníkom podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy, s uvedením mena a priezviska zákazníka, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ.

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti CALLYPSO, a to osobne v sídle predávajúceho alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou CALLYPSO, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti CALLYPSO s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 • 3 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.
 • 4 Spoločnosť CALLYPSO sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 • 5 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 • c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

 • 1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • 2 Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.
 • 3 Spoločnosť CALLYPSO nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a údržbou výrobku.
 • 4 Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu ( info@albumovo.sk), telefonicky (0944 247 111) alebo písomne.

 

Reklamovaný tovar môže zákazník odovzdať na reklamáciu osobne alebo zaslať na adresu predávajúceho:

CALLYPSO, s.r.o., Pod Žiarcom 914/42, 027 44 Tvrdošín.

 

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
1) reklamovaný tovar,
2) kópiu faktúry,
3) podrobný popis závady a kontaktné údaje zákazníka - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

 

Tovar môže zákazník odoslať na reklamáciu buď formou balíka, alebo formou doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodne spoločnosť CALLYPSO najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku bude spoločnosť informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady spoločnosti CALLYPSO bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

 • 5 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 6 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne v sídle predávajúceho alebo na e-mailovej adrese info@albumovo.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 • 1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti CALLYPSO, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke

 

 • 2 IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201402099.
  Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že zákazník nechce, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne uviesť v " Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.albumovo.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

  Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.albumovo.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 • 3 Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadruje zákazník ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44  Tvrdošín, IČO 45 655 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,oddiel Sro číslo vložky 53286/L. (ďalej len „spoločnosť CALLYPSO“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň zákazník berie na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť CALLYPSO na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň zákazník potvrdzuje, že dovŕšil vek 16 rokov.

 

 • 4 Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CALLYPSO, s.r.o., so sídlom Pod Žiarcom 914, 027 44  Tvrdošín. Spoločnosť CALLYPSO vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Janu Kotlárovú, e-mailová adresa info@albumovo.sk, telefónne číslo 0944 247 111.

Spoločnosť CALLYPSO je možné kontaktovať:

 1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť WEBSUPPORT s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04  Bratislava, IČO: 36 421 928, vedená Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 63270/B.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti CALLYPSO tak ako je uvedené vyššie.

 • 5 Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. V prípade že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.albumovo.sk.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi uzavretím kúpnej zmluvy.